Begroting 2019

Lokale heffingen

Precariobelasting

Precariobelasting

Kabels en leidingen
In artikel 228 van de Gemeentewet is geregeld dat "terzake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, een precariobelasting kan worden geheven".

Afschaffen precariobelasting voor nutsbedrijven.
In 2017 is het wetsvoorstel aangenomen tot afschaffing van de mogelijkheid tot het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven. Er geldt een overgangstermijn van vijf jaar. Dit betekent dat in 2021 voor het laatst heffing kan plaatsvinden. In de wet is ook bepaald dat de tarieven zoals die op 10 februari 2016 golden, niet meer mogen worden verhoogd.

In de wet is met betrekking tot de tarieven bij een herindeling het volgende geregeld.

  • In geval van een wijziging van gemeentegrenzen als bedoeld in de Wet algemene regels herindeling (Wet Ahri) wordt het ten hoogste in het gehele gebied van de gemeente te heffen tarief met ingang van de datum van herindeling als volgt berekend.
  • In een nieuwe gemeente: per overgaand gebied wordt het aantal meter openbare werken vermenigvuldigd met het voor de datum van herindeling per meter geldende tarief, waarna de som wordt gedeeld door het totale aantal meter openbare werken in de nieuwe gemeente.

De tarieven voor West Betuwe zijn volgens deze bepaling in de Wet Ahri geharmoniseerd en vastgesteld op € 3,87 per strekkende meter per jaar.

Procedures
Tegen gemeenten die van netwerkbeheerders precariobelasting heffen, worden diverse gerechtelijke procedures gevoerd.

Elektriciteitsnetwerk
Ook Liander heeft bij de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe i.o. bezwaar tegen de aanslagen op het elektriciteitsnetwerk gemaakt. Deze bezwaren worden in BWB-verband (Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe) gezamenlijk behandeld. De drie gemeenten hebben de bezwaarschriften ongegrond verklaard. Liander heeft hiertegen bij de rechtbank beroepschriften ingediend. Deze beroepschriften zijn in juni 2018 door Rechtbank Gelderland ongegrond verklaard. Inmiddels is door Liander hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank.

Gasleidingnetwerk
Liander heeft ook tegen de aanslag precariobelasting 2017 betreffende het gasleidingnetwerk bezwaar ingediend. Ook in deze procedures wordt in BWB-verband gezamenlijk opgetrokken. De drie gemeenten hebben de bezwaarschriften ongegrond verklaard. Liander heeft hiertegen bij de rechtbank beroepschriften ingediend. Vermoedelijk zullen de uitspraken van de rechtbank langere tijd op zich laten wachten.

Precario Standplaatsen
Standplaatsen worden ingenomen door ondernemers met bijvoorbeeld een kraam of een verkoopwagen op plaatsen waar geen sprake van een markt is conform de marktgeldverordening. Voor standplaatsen kunnen verschillende heffingen naast elkaar worden geheven, namelijk een precariobelasting voor het in gebruik nemen van gemeentegrond en leges voor de afgifte van een standplaatsvergunning, al dan niet naar tijdsduur.

Harmonisatie van de leges voor het in behandeling nemen van een standplaatsvergunning heeft plaatsgevonden in de legesverordening.
In het kader van harmonisatie is verder besloten binnen West Betuwe precariobelasting voor standplaatsen in te voeren. Dit sluit aan bij de situatie zoals die in Lingewaal en Neerijnen was. Het tarief is op de gewogen gemiddelde tarieven van Lingewaal en Neerijnen gebaseerd. Voor de standplaatshouders in Geldermalsen betekent invoering van de precariobelasting een lastenverzwaring.
Precariobelasting is een algemene belasting met een onbeperkte tariefstelling.