Begroting 2019

Inleiding

West Betuwe gezond van start
Voor u ligt de eerste begroting van de gemeente West Betuwe, een samensmelting van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Voorafgaande aan het formele besluit tot fuseren zijn deze drie gemeenten uitgebreid financieel doorgelicht. Dit om na te gaan of de toekomstige gemeente West Betuwe onder een financieel gunstig gesternte geboren zou worden. Tijdens dit onderzoek is o.a. gekeken naar de dagelijkse bedrijfsvoering, lopende projecten, de reserveposities en eventuele risico’s. Samenvattend luidde de conclusie dat de financiële toekomst geen belemmering zou kunnen opleveren voor een besluit tot fuseren. Deze eerste begroting bewijst het gelijk van die conclusie.
De begroting 2019 van de gemeente West Betuwe is een begroting zonder nieuw beleid. Het is immers aan de nieuwe gemeenteraad en coalitie om de nieuwe koers te bepalen. Dit betekent, dat eenvoudig gesteld, volstaan is met samenvoeging van de drie afzonderlijke gemeentelijke financiële huishoudingen. In de indeling van de begroting is wel rekening gehouden met de nieuwe organisatiestructuur en met de vier belangrijke ambities die in het herindelingsadvies zijn vastgelegd:

  • Samen met de samenleving
  • Dienstverlening dichtbij en op maat
  • Energieneutraal in 2030
  • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

De mogelijke gevolgen van afschaffing van de precariobelasting zijn voldoende afgedekt. Aan de inkomstenkant is het uitgangspunt gehanteerd dat de gemiddelde lastendruk voor onze inwoners gelijk moet blijven. Voor nieuw beleid is een financiële ruimte gecreëerd van € 300.000. Daarnaast bestaat er voor het nieuwe gemeentebestuur nog meer ruimte om naar eigen inzicht belangrijke keuzes te maken. Wij wijzen in dit verband op het feit dat in 2019 de vaststelling van allerlei beheerplannen op de politieke agenda komt. Binnen die beheerplannen bestaat ruimte om aan de spreekwoordelijke ‘knoppen te draaien’ en eigen politieke accenten te leggen.
Kortom, financieel gezien een mooie start van de gemeente West Betuwe. Desondanks pleiten wij nadrukkelijk voor terughoudendheid.
De komende jaren kan er nog van alles gebeuren, met een negatief effect op de begroting, waar we nu geen weet van hebben. De begroting heeft maar beperkt ruimte om structurele effecten op te vangen en is daarmee relatief kwetsbaar

Tenslotte willen wij wijzen op een onderzoek naar een nieuwe verdeelsystematiek van het Gemeentefonds. Waarschijnlijk worden in de meicirculaire 2019 hiervan de gevolgen voor de gemeenten duidelijk.

Oktober 2018
Stuurgroep West Betuwe