Begroting 2019

Grondbeleid

De ambitie van West Betuwe

Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke ontwikkelingen in West Betuwe. De gemeente zal samen met de samenleving een agenda voor de toekomst voor de kernen en het buitengebied opstellen. We zullen voor de ruimtelijke agendapunten vaststellen welke instrumenten van het grondbeleid zullen worden ingezet, gelet op het beleidsdoel en de financiële mogelijkheden. In grote lijnen kan de gemeente actief grond aankopen, bouwrijp maken en uitgeven, of een faciliterende rol spelen door het bestemmingsplan vast te stellen en tot het kostenverhaal over te gaan. De gemeente kan ook met een projectontwikkelaar een samenwerkingsverband aangaan. Steeds geldt dat plannen en projecten verantwoord betaalbaar moeten zijn en dat externe initiatieven voor de gemeente kostendekkend moeten zijn.
De gemeente kan daarnaast financiële belangen hebben vanwege ingenomen grondposities. Winsten uit grondexploitaties worden in de algemene reserve grondexploitaties ondergebracht. Hieruit worden ook de risico’s en eventuele verliezen uit grondexploitaties geheel of gedeeltelijk gedekt. Dit moet leiden  tot een flexibel en voor elke situatie passend grondbeleid, waarover de gemeente open zal communiceren.