Begroting 2019

Bestuurlijke hoofdlijnen naar thema's

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Het doel is dat we gebiedsgericht werken in de vijf gebieden van de gemeente West Betuwe.

Programma 2 Veiligheid

Het doel is dat inwoners zich veilig voelen.

Het doel is blijvend te investeren in de samenwerking tussen gemeente, professionals, bewoners en bedrijven.

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Het doel is dat er goede regionale en lokale verbindingen in West Betuwe zijn.

Programma 4 Economie

Het doel is een goede digitale infrastructuur

Programma 5 Onderwijs

Het doel is een doorgaande leerlijn met een gemakkelijke overdracht naar vervolgopleidingen.

Het doel is dat ieder kind in West Betuwe naar school gaat.

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Het doel is sport in te zetten voor een gezonde levensstijl, door de gezondheidswaarde van sporten, spelen en bewegen te benadrukken.

Het doel is sport en spel in te zetten voor de sociale contacten van inwoners, waarbij de openbare ruimte inwoners de gelegenheid biedt te recreëren.

Het doel is dat iedereen kan meedoen en een leven lang verantwoord en met plezier kan sporten.

Het doel is een subsidiebeleid op te stellen dat onze ambities op het gebied van sport ondersteunt.

Het doel is ruimte voor culturele initiatieven van inwoners te creëren en cultuurparticipatie te stimuleren, met name in het onderwijs en op sociaal-maatschappelijk gebied.

Het doel is de identiteit van het erfgoed in de kernen en het buitengebied te behouden.

Programma 7 Sociaal domein

Het doel is een breed aanbod van vooral preventieve maatregelen te realiseren waarbinnen het sociaal domein tot zijn recht komt.

Het doel is dat mensen met een beperking toegang tot de openbare ruimte hebben en deze kunnen gebruiken, zich overal welkom voelen, informatie begrijpen, zelfstandig handelen en vrij zijn om hun eigen keuzes te maken.

Het doel is de laaggeletterdheid te verminderen door de aanpak ervan structureel te borgen.

Programma 8 Volksgezondheid en milieu

Het doel is een gezamenlijk pakket aan duurzame maatregelen vast te stellen voor aanpassingen in de kernen (ruimtelijke adaptatie), waarbij de leefbaarheid op het gebied van volksgezondheid wordt vergroot (een veilig en gezond leefklimaat).

Het doel is aan de wettelijke zorgplicht op het gebied van riolering en water te voldoen (een veilig en gezond leefklimaat).

Het doel is daarnaast dat we samen met de inwoners de wateroverlast tegengaan.

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Het doel is het financieel beleid op orde te hebben.

Het doel is grip op de begroting te hebben.

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Het doel is stabiliteit in de belastingen te krijgen.

Het doel is nieuw beleid binnen de begroting te bekostigen.