Begroting 2019

Lokale heffingen

Beleidskader

Beleidskader

In 2018 zijn in het Belastingplan 2019 West Betuwe de uitgangspunten opgenomen voor het redigeren van de belastingverordeningen en het berekenen van de tarieven voor 2019. Deze uitgangspunten zijn in 2018 door de stuurgroep West Betuwe, met instemming van het West Betuwe Beraad, vastgesteld.
Met ingang van 1 januari 2019 worden geen belastingen ingevoerd die helemaal nieuw zijn. Wel zijn voor West Betuwe nieuwe tarieven berekend, op basis van het gewogen gemiddelde van de tarieven van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Hiermee blijft de huidige opbrengst van de drie gemeenten samen gelijk. Bij het harmoniseren zijn verschuivingen van lastendruk zo veel mogelijk beperkt.

Kwijtscheldingsbeleid

De mogelijkheid om kwijtschelding van lokale heffingen te verlenen, is in artikel 255 van de Gemeentewet geregeld. Hoofdregel is dat gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de rijksoverheid volgen, zoals dat in de Uitvoeringsregeling is geregeld. Een uitzondering is dat gemeenten bij de berekening in het kader van een kwijtscheldingsverzoek van 100 procent van de bijstandsnorm mogen uitgaan. Het Rijk hanteert 90 procent.
De gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) behandelt kwijtscheldingsverzoeken. Op grond van de belastingverordeningen wordt enkel kwijtschelding voor rioolheffing verleend. Voor de overige belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend.