Begroting 2019

EMU-saldo

 

Begroting

2019

2020

2021

2022

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking
uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

817

4.252

4.449

37

2.

(+)

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.

4.944

5.192

5.297

5.370

3.

(+)

Bruto dotatie aan voorzieningen ten laste van de exploitatie.

9.538

10.134

10.189

10.244

4.

(-)

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.

14.548

8.278

8.335

6.219

5.

(+)

Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen.

0

0

0

0

6.

(+)

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs).

0

0

0

0

7.

(-)

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

6.331

4.059

4.193

3.421

8.

(+)

Grondverkopen: Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs).

12.404

6.819

5.995

5.730

9.

(-)

Betalingen ten laste van de voorzieningen.

9.292

9.252

13.071

6.402

10.

(-)

Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.

0

0

0

0

11.

Verkoop van aandelen:

11a.

Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

nee

11b.

(-)

Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-2.468

4.808

331

5.339