Begroting 2019

Overhead

Overheadkosten zijn kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan een product of een programma in de begroting. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting, ICT, personeelszaken en financiën.
Directe loonkosten van medewerkers die direct aan een programma/taakveld werken worden wel aan dat programma toegerekend.

Bedragen x € 1.000

Kostensoort

Rekening 2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Salarislasten

5.123

5.116

5.142

5.159

Bijdragen aan verbonden partijen

3.070

3.069

3.073

3.073

Materiële kosten

3.416

3.425

3.575

3.623

Kapitaallasten

526

340

278

228

Verrekening met reserves

68

68

68

68

Totaal lasten

11.710

11.580

11.695

11.710

Bijdragen van derden

-86

-86

-86

-86

Totaal baten

-86

-86

-86

-86

Saldo

11.624

11.494

11.609

11.624