Begroting 2019

Lokale heffingen

OZB

OZB

De grondslag voor de heffing van onroerendezaakbelasting (OZB) is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2019 is gelijk aan de waarde op waardepeildatum 1 januari 2018.

Bij de samenstelling van deze paragraaf is de herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2018 nog in volle gang. Daarom zijn de uitkomsten nog niet bekend en kunnen ook nog geen tarieven worden berekend. In de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt de landelijke marktontwikkeling tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018  voor woningen op +7 procent en voor niet-woningen op +1 procent geschat (op basis van informatie van de Waarderingskamer).

Uitgangspunt bij de OZB is dat de opbrengsten door eigenaren van woningen, eigenaren van niet-woningen en gebruikers van niet-woningen dezelfde verhouding laten zien als vorig jaar. In januari 2019 wordt de OZB-verordening ter besluitvorming aan de nieuwe gemeenteraad aangeboden.

In de opbrengstramingen is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 2,3 procent in 2019. Daarnaast is er voor de jaren 2019 tot en met 2021 rekening gehouden met een jaarlijkse extra verhoging met ongeveer 0,67 procent als gevolg van het dekkingsplan uit het Manifest van Lingewaal. Beide opbrengstenstijgingen zullen bij de definitieve bepaling van de tarieven worden betrokken.