Begroting 2019

Leeswijzer

Dit is de eerste programmabegroting 2019 van de gemeente West Betuwe. Volgens de Gemeentewet moet iedere gemeente jaarlijks een begroting en een jaarrekening opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor.

Deze Programmabegroting bestaat uit 10 programma’s zoals die door het West Betuwe Beraad zijn vastgesteld. Deze programma’s zijn onderverdeeld in taakvelden. Bij het benoemen van de taakvelden hebben we ons zoveel als mogelijk gebaseerd op het BBV. Hiermee vergroten we de transparantie en is het eenvoudiger om gemeenten onderling te vergelijken. De taakvelden worden ook gebruikt om informatie te verstrekken aan andere partijen zoals het Rijk, toezichthouders en CBS.

Algemeen
De begroting begint met de inleiding, leeswijzer en een beschrijving van de bestuurlijke - en financiële hoofdlijnen en laten we zien dat we - in meerjarig perspectief - onze financiële huishouding op orde hebben.

Programma's
Het tweede gedeelte van deze begroting bestaat uit een toelichting op de 10 programma's. Bij elk programma is de volgende informatie opgenomen:

  1. Inleidende tekst: we geven beknopt weer wat de ambitie van West Betuwe is;
  2. We presenteren de belangrijkste doelen in 2019 voor het betreffende programma en wat we willen bereiken; een toelichting op activiteiten en prestaties die bij onze doelen horen, oftewel wat we daarvoor gaan doen;
  3. Vervolgens geven we per programma:
  • inzicht in de (verplichte) indicatoren;
  • de belangrijkste beleidskaders (wet- en regelgeving waar we rekening mee moeten houden);
  • de samenwerkingen met rechtspersonen waarin we een bestuurlijk en financieel belang hebben. In de paragraaf 'verbonden partijen' gaan we hier dieper op in;
  1. Tot slot presenteren we de lasten en baten van het programma. De gemeenteraad stelt de begroting en de toelichting daarop vast op het niveau van de programmaonderdelen. De bij de begroting 2019 gepresenteerde meerjarenramingen (dus de ramingen voor 2020 en daarna) maken (wettelijk) geen deel uit van de voorliggende autorisatie.

Paragrafen
Het derde gedeelte van deze begroting bevat de programma overstijgende paragrafen. De paragrafen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Het BBV schrijft de volgende paragrafen voor:
1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

Bijlagen
In het laatste deel van de begroting staat informatie over o.a. financiële specificaties (baten en lasten per taakveld), de geprognosticeerde balans, EMU-saldo, mutaties reserves en een overzicht van de incidentele baten en lasten.