Begroting 2019

Bedrijfsvoering

De ambitie van West Betuwe

West Betuwe is een nieuwe gemeente met een nieuwe organisatie. In de aanloop naar 1 januari 2019 hebben we de voorbereidende werkzaamheden gedaan om de organisatie op 1 januari 2019 startklaar te hebben. Er is een organisatiestructuur ingericht, de medewerkers zijn geplaatst, de tijdelijke huisvesting is ingericht, de ICT is grotendeels geharmoniseerd en we hebben de basisdienstverlening ingericht. In 2019 gaan we hiermee van start en kunnen we de organisatie en onze bedrijfsvoering verder vormgeven. In deze paragraaf geven we inzicht in onze plannen voor de bedrijfsvoering in 2019.

Wij hebben onze bedrijfsvoeringstaken voor een deel aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe uitbesteed. Het gaat om de taken op het gebied van personeel en organisatie, financiële administratie, treasury en interne controle, en informatiemanagement en ICT. Hierin werken wij samen met de gemeenten Culemborg en Tiel.

De ambtelijke organisatie van West Betuwe staat dicht bij de samenleving. We stimuleren initiatieven, maken deze mogelijk en laten ze soms ook los. We zijn zichtbaar, aanspreekbaar en nemen de inwoners serieus. We zorgen voor persoonlijke contacten, zetten ons in voor goede relaties en streven naar een uitmuntende (digitale) dienstverlening. Dit doen we onder meer door gebiedsgericht te werken. Dit houdt in dat we in een leefomgeving naar problemen en kansen kijken en op basis daarvan handelen. Daarbij willen we mensen verbinden, stimuleren dat zij meedoen en samenwerking met partners versterken. Voor alles gaat het erom de dynamiek en de kracht van de samenleving te gebruiken. Naast gebiedsgericht werken willen we West Betuws werken. Kernbegrippen daarbij zijn: onafhankelijk van plaats en tijd werken, snel en efficiënt werken, vraag- en oplossingsgericht werken, samenwerken op basis van vertrouwen, sturen op resultaat en duidelijke antwoorden geven. Tot slot streven we ‘hostmanship’ na. Hiervoor hebben we inlevingsvermogen, dienstbaarheid en gastvrijheid in ons DNA. Op weg naar 2030 begint alles wat wij doen, met inzicht in en begrip voor wat de inwoners van West Betuwe echt nodig hebben.