Begroting 2019

Geprognosticeerde balans (per 31-12)

 

Begroting

2019

2020

2021

2022

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

2.523

2.431

2.339

2.247

Materiële vaste activa

149.346

152.524

155.654

156.595

Financiële vaste activa

11.052

10.931

7.178

7.163

Totaal vaste activa

162.921

165.886

165.171

166.005

Vlottende activa

Voorraden

35.643

33.232

30.989

28.229

Uitzettingen

20.272

20.272

20.272

20.272

Liquide middelen

0

0

0

0

Overlopende activa

5.485

5.485

5.485

5.485

Totaal vlottende activa

61.400

58.989

56.746

53.986

Totaal activa

224.321

224.875

221.917

219.991

Passiva

Vaste passiva

Reserves

70.511

75.007

79.271

80.470

Resultaat boekjaar

1.225

981

1.166

4

Voorzieningen

11.011

11.893

9.011

12.853

Vaste schuld

111.554

107.930

103.342

97.591

Totaal vaste passiva

194.301

195.811

192.790

190.918

Vlottende passiva

Vlottende schuld

20.523

19.567

19.630

19.576

Overlopende passiva

9.497

9.497

9.497

9.497

Totaal vlottende passiva

30.020

29.064

29.127

29.073

Totaal passiva

224.321

224.875

221.917

219.991