Begroting 2019

Sociaal domein

Financiën

Bedragen x € 1.000

Sociaal Domein

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(exclusief reserves)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

-37.737

-38.053

-38.189

-38.354

Baten

8.930

8.958

8.929

8.893

Resultaat voor bestemmen

-28.807

-29.095

-29.260

-29.461

Toevoegingen aan reserves

-121

-113

-101

-101

Onttrekkingen van reserves

185

131

123

123

Resultaat na bestemmen

-28.743

-29.078

-29.238

-29.439

Waarvan nieuw beleid