Begroting 2019

Sociaal domein

De ambitie van West Betuwe

West Betuwe wil een krachtige samenleving mogelijk maken, waarin iedereen zich thuis voelt. Het gaat erom dat iedereen kan meedoen en zich kan ontwikkelen, naar eigen vermogen en vanuit de eigen cultuur en achtergrond. Een groot deel van de inwoners kan zichzelf redden en waar nodig helpen mensen elkaar. De gemeente biedt ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Het uiteindelijke doel is dat ook mensen met een beperking toegang tot de openbare ruimte hebben en deze kunnen gebruiken, zich overal welkom voelen, informatie begrijpen, zelfstandig handelen en vrij zijn om hun eigen keuzes te maken (de inclusie). Zelforganiserend vermogen en zelfredzaamheid zijn daar kernbegrippen bij. Ook de laaggeletterden zijn een belangrijke doelgroep. Voor hen is het moeilijker een baan te vinden of te houden. Vaak is er een relatie met een slechtere gezondheid en lopen hun kinderen meer risico op een taalachterstand. De maatschappelijke begeleiding van statushouders heeft eveneens speciale aandacht. Deze begeleiding is erop gericht dat zij, zo snel mogelijk na huisvesting in de gemeente, onderdeel uitmaken van en meedoen in onze samenleving en zich in onze gemeente thuisvoelen.  Ook zal de gemeente in de komende jaren ideeën en plannen vanuit de samenleving op dit gebied stimuleren en ondersteunen