Begroting 2019

Sociaal domein

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland

Bijdrage aan programma

Werkzaak Rivierenland voert voor de gemeente West Betuwe de Participatiewet uit en verzorgt de uitkeringen en de re-integratie van de meeste klanten. Alleen klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden door de gemeente bij activering en re-integratie geholpen.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen

De opdracht van Werkzaak Rivierenland is talenten te ontdekken bij inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en werk-gevers te verleiden deze mensen kansen te bieden. Werkzaak Rivierenland draagt op deze wijze bij aan een participatiemaatschappij, waarin iedereen meedoet en waarin werkgevers kansen bieden en werkzoekenden kansen pakken.

Voor 2019 zijn er geen belangrijke nieuwe doelstellingen geformuleerd. Hoofddoel is en blijft uitkeringen te verstrekken waar dit strikt noodzakelijk is en uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk (weer) aan een  baan te helpen.

Gemeenschappelijke regeling Avres

Bijdrage aan programma

De gemeente West Betuwe (voormalig gemeente Lingewaal) maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Avres. Deze voert voor de gemeente alle taken uit op het gebied van bijstandsverlening en re-integratie.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen

De stuurgroep West Betuwe heeft op 3 juli 2018 het voorlopige besluit genomen om uit de gemeenschappelijke regeling Avres te treden. Met het oog op de continuïteit van dienstverlening aan de inwoners van de voormalige gemeente Lingewaal wordt in 2019 een dienstverleningsovereenkomst tussen West Betuwe en Avres gesloten. Hierbij wordt speciale aandacht voor de medewerkers van de sociale werkvoorziening gevraagd en wordt uitgegaan van de huidige dienstverbanden bij Avres. Het voorgenomen besluit van de stuurgroep is in september in het West Betuwe Beraad besproken.