Begroting 2019

Sociaal domein

Doelen

Thema

Doel

Resultaat

Wat gaan we er voor doen ?

Wonen en werken

Het doel is een vangnet te creëren voor kwetsbare inwoners, vooral met psychische problemen, opdat ook zij deel uitmaken van de lokale samenleving.

Het resultaat zal zijn dat we in het vierde kwartaal van 2019 een uitvoeringsplan voor beschermd wonen hebben.

1.   Regionaal wordt een uitvoeringsplan voor beschermd wonen opgesteld, waarin specifieke lokale acties worden opgenomen.
2.   We gaan onderzoeken of de lokale inloop voor geestelijke gezondheidszorg in bestaande accommodaties (bijvoorbeeld dorpshuizen) kan worden ondergebracht.

Het resultaat zal ook zijn dat er een begin wordt gemaakt met een lokale inloop voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Het doel is dat meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de samenleving meedoen.

Het resultaat zal zijn dat het aantal actieve inwoners met klantprofiel 4 (mensen die zorg nodig hebben) met minstens 10 procent stijgt.

1.   We gaan de doelgroep in beeld brengen en op basis van de mogelijkheden en de wensen van de klant een passend traject opstellen.

Leefbaarheid

Het doel is een breed aanbod van vooral preventieve maatregelen te realiseren waarbinnen het sociaal domein tot zijn recht komt.

Het resultaat zal zijn dat de sterke punten en de blinde vlekken in de vijf gemeentelijke gebieden in beeld zijn gebracht.

1.   We gaan de sociale kaart actualiseren.
2.   We gaan waar nodig de deskundigheid van de integrale zorgteams verhogen op het gebied van de inzet van beschikbare voorzieningen.
3.   We gaan vernieuwende initiatieven van inwoners en ketenpartners omarmen wanneer die bij de vraag van inwoners passen.
4.   We laten de vijf gebiedsmakelaars verbindingen tussen inwoners en de zogenoemde 0-lijn leggen.

-   De pilot Wijkgerichte GGZ West Betuwe gaat van start. Binnen deze pilot wordt een goede ketensamenwerking opgezet, is duidelijk wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is, wordt casemanagement ingericht en wordt de kennis van het sociaal team op het gebied van psychische problematiek verdiept. De verschillende partners binnen de wijkgerichte GGZ zullen elkaar goed aanvullen.

Het resultaat zal ook zijn dat de gemeente plannen en ideeën uit de samenleving faciliteert die zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen versterken.

Vooruitlopend op de toekomst van de wijkgerichte GGZ zal ervaring worden opgedaan en zal de keten rondom mensen met psychische problematiek worden verstevigd. Dit heeft ook als resultaat dat de samenwerking tussen de diverse partijen wordt bevorderd.

Het doel is dat mensen met een beperking toegang tot de openbare ruimte hebben en deze kunnen gebruiken, zich overal welkom voelen, informatie begrijpen, zelfstandig handelen en vrij zijn om hun eigen keuzes te maken.

Het doel is de laaggeletterdheid te verminderen door de aanpak ervan structureel te borgen.

Het resultaat zal zijn dat we in 2019 het landelijk actieprogramma eenzaamheid in gang hebben gezet.

1. We gaan na of er, vergeleken met de cliëntervaringsonderzoeken, een betere methode is om vast te stellen of en waardoor men zich eenzaam voelt.
2. We gaan onderzoeken welke acties in het landelijk actieprogramma eenzaamheid in de vijf gebieden kunnen worden uitgevoerd.
3. We gaan vrijwilligers op het gebied van welzijn trainen in het bespreekbaar maken van het onderwerp eenzaamheid.
4. We gaan een verbinding met www.waarstaatjegemeente.nl leggen.
5. We gaan de toegankelijkheid van de openbare gebouwen en ruimten en het gebruik van voorzieningen verbeteren en borgen.
6. We gaan structureel de aanpak van laaggeletterdheid borgen door op tijd te signaleren en te interveniëren.

Het resultaat is een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Het resultaat is ook dat we taalachterstanden kunnen voorkomen en het aantal laaggeletterden met 10 procent verlagen.