Begroting 2019

Verkeer, vervoer en waterstaat

Financiën

Bedragen x € 1.000

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(exclusief reserves)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

-10.099

-7.142

-7.047

-7.051

Baten

675

675

675

675

Resultaat voor bestemmen

-9.424

-6.467

-6.372

-6.376

Toevoegingen aan reserves

-1.033

-522

-525

-525

Onttrekkingen van reserves

4.175

579

599

607

Resultaat na bestemmen

-6.282

-6.410

-6.298

-6.295

Waarvan nieuw beleid