Begroting 2019

Veiligheid

Financiën

Bedragen x € 1.000

Veiligheid

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(exclusief reserves)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

-4.819

-4.761

-4.709

-4.709

Baten

28

28

28

28

Resultaat voor bestemmen

-4.791

-4.733

-4.680

-4.680

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen van reserves

66

66

66

66

Resultaat na bestemmen

-4.724

-4.666

-4.614

-4.614

Waarvan nieuw beleid