Begroting 2019

Veiligheid

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bijdrage aan programma

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid draagt bij aan het programma Veiligheid. Deze gemeenschappelijke regeling voert immers voor de gemeente taken uit die aan de veiligheid van de inwoners bijdragen. Het gaat om de taken:

  • brandweerzorg,
  • geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen,
  • gemeentelijke ondersteuning bij de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing,
  • ambulancezorg,
  • de regionale meldkamerfunctie,
  • bijdragen leveren aan sociale veiligheid voor zover daarover regionale afstemming gewenst is.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen

In de beleidsambities van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staat integraliteit centraal: het vinden van samenhang en het bundelen van krachten binnen en buiten de organisatie van de veiligheidsregio.

Het Beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2016-2019 benoemt jaarthema's en integrale thema's. Het jaarthema voor 2019 is gevaarlijke stoffen. Dit thema zal extra aandacht krijgen, onder meer in de opleidingsactiviteiten. De integrale thema's voor de komende jaren zijn:

  • informatiemanagement,
  • communicatie,
  • risicogerichtheid en zelfredzaamheid,
  • burgerparticipatie.

Uit de Begroting 2017 en 2018 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bleek dat er omvangrijke tekorten zijn ontstaan. Dit is het gevolg van tekorten in de huisvestingslasten en te laag geïndexeerde loon- en prijsstijgingen. In het algemeen bestuur is besloten de tekorten gedeeltelijk op te vangen door bezuinigingen op de taakstelling van de veiligheidsregio. In 2018 zijn de eerste bezuinigingen gestart. De bezuinigingen zullen zich in 2019 verder ontwikkelen, waardoor het begrotingstekort sterk zal worden teruggedrongen.

In 2018 bleek dat de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan een organisatorische doorontwikkeling toe was. De deelnemende gemeenten hebben een incidenteel budget beschikbaar gesteld om een organisatieontwikkelingstraject op te starten, met het doel de rust en het vertrouwen van de medewerkers te herstellen. Er zijn kwartiermakers aangesteld die de organisatorische vernieuwing van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zullen gaan monitoren.