Begroting 2019

Veiligheid

De ambitie van West Betuwe

West Betuwe staat voor veiligheid in wonen, werken, recreëren en verplaatsen. Om dit te realiseren, voert de gemeente haar wettelijke taken uit. Zij doet er alles aan om zaken als discriminatie, overlast(onder meer door jeugd) en criminaliteit (onder meer ondermijnende criminaliteit) te voorkomen en te beperken. Ook stimuleert de gemeente veiligheid ten aanzien van wonen (door inbraak- en brandpreventie), verkeer en water. Toezicht en handhaving zijn zichtbaar en herkenbaar op straat aanwezig.

In een veranderende samenleving hebben mensen behoefte aan veiligheid. Daarbij gaat het om fysieke veiligheid, door incidenten en rampen te voorkomen of te bestrijden, maar het gaat ook om sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat de inwoners van de gemeente zich in hun woon- en werkomgeving veilig moeten voelen. Ook op dit gebied wil de gemeente West Betuwe een betrouwbare partner van inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers zijn. De gemeente West Betuwe zal een jaarplan voor 2019 opstellen opdat de nieuwe gemeenteraad in 2019 zorgvuldig haar beleidskaders kan inventariseren en hierop haar meerjarig veiligheidsbeleid kan vormgeven. Voor de vergelijkbaarheid met bovenlokale beleidsplannen, zal na 2019 geen vierjarig maar een driejarig veiligheidsbeleid worden opgesteld.