Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

 

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

1a. Netto schuldquote

90,5%

92,6%

91,1%

90,0%

89,3%

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

87,2%

89,2%

87,8%

86,6%

85,8%

2.   Solvabiliteitsratio

32,0%

33,8%

36,2%

36,6%

37,2%

3.   Grondexploitatie

28,7%

28,6%

26,5%

25,2%

23,8%

4.   Structurele exploitatieruimte

1,0%

0,9%

1,0%

-0,3%

0,5%

5.   Gemeentelijke belastingcapaciteit

126,2%

126,8%

127,2%

126,9%

126,9%

1a Netto schuldquote
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De score van West Betuwe valt in de provinciale categorie B (enigszins risicovol).

2 Solvabiliteitsratio
Dit cijfer drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. De score van West Betuwe valt in de provinciale categorie B (enigszins risicovol).

3 Grondexploitatie
Dit cijfer geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar. De score van West Betuwe valt in de provinciale categorie B (enigszins risicovol).

4 Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. De begroting is structureel sluitend en de score van West Betuwe valt in de provinciale categorie A (minst risicovol).

5 Gemeentelijke belastingcapaciteit
Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze. De score van West Betuwe valt in de provinciale categorie C (meest risicovol).