Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicoprofiel

Om de risico's van de gemeente West Betuwe systematisch in kaart te brengen en te beoordelen, is samen met de stafdiensten, tijdens een workshop en met behulp van het NAR Risicomanagement Informatie Systeem, een risicoprofiel opgesteld. Vanuit de stafdiensten werden in totaal 52 risico's in beeld gebracht. Hieronder worden alleen de tien risico's weergegeven met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Risico

Gevolgen

Maatregelen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

Extra gemeentelijke (niet verhaalbare) kosten bij de aanleg van windmolenpark/randwegen etc.

Financieel -

50%

max.€ 825.000

19,62%

Tekorten op grondexploitatie ten opzichte van voorzieningen en berekeningen

Financieel -

12%

max.€ 2.687.620

15,93%

De essenziekte zet door (dus meer dan 50% wordt aangetast of herstelmaatregelen zijn duurder dan begroot

Financieel -

50%

max.€ 500.000

9,75%

Molenblok: niet afzetten van vijf kavels

Financieel -

12%

max.€ 1.400.000

8,24%

Molenblok: niet ontwikkelen van dijkwoningen

Financieel -

50%

max.€ 300.000

7,07%

Extra gemeentelijke (niet verhaalbare) kosten i.v.m. spoortraject Tricht

Financieel -

50%

max.€ 320.000

5,05%

Uitvoeren van extra (niet voorziene) vervangingsinvestering bomen (buitengebied)

Financieel -

75%

max.€ 100.000

4,14%

Hogere kosten als gevolg van bodemsanerings projecten en stortplaatsen

Financieel -

12%

max.€ 650.000

3,80%

Partijen waarvoor gemeente garant staat /borg staat /achtervang staat, doen een beroep op de gemeente

Financieel -

12%

max.€ 500.000

2,94%

Extra kosten voor (specialistische) inhuur juridische advisering

Financieel -

50%

max.€ 175.000

2,77%

 Totaal grote risico's:    €  7.457.620
 Overige risico's:    €  3.759.826
 Totaal alle risico's:    € 11.217.446

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 11.217.446 - ) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De grafiek en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.

Tabel: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage

Bedrag

5%

€ 273.234

10%

€ 365.188

15%

€ 438.037

20%

€ 504.324

25%

€ 568.618

30%

€ 629.705

35%

€ 693.164

40%

€ 757.718

45%

€ 823.524

50%

€ 890.414

55%

€ 962.204

60%

€ 1.039.925

65%

€ 1.125.334

70%

€ 1.220.610

75%

€ 1.332.600

80%

€ 1.473.814

85%

€ 1.671.224

90%

€ 1.990.706

95%

€ 2.588.984

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat voor 90 procent zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 1.990.706 (benodigde weerstandscapaciteit).