Begroting 2019

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Financiën

Bedragen x € 1.000

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(exclusief reserves)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

-3.774

-4.429

-4.629

-4.649

Baten

84.145

83.786

84.490

80.302

Resultaat voor bestemmen

80.371

79.357

79.862

75.653

Toevoegingen aan reserves

-4.499

-4.346

-4.538

-402

Onttrekkingen van reserves

78

31

28

325

Resultaat na bestemmen

77.175

76.023

76.518

75.581

Waarvan nieuw beleid