Begroting 2019

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Doelen

Thema

Doel

Resultaat

Wat gaan we er voor doen ?

Leefbaarheid

Het doel is het financieel beleid op orde te hebben.

Het resultaat zal zijn dat we in het eerste kwartaal van 2019 verordeningen hebben vastgesteld voor het financieel beheer en de controle.

  1. We gaan een financiële verordening vaststellen.
  2. We gaan een nota risicomanagement vaststellen.

Het resultaat zal ook zijn dat we in het derde kwartaal van 2019 de nota risicomanagement hebben vastgesteld.

Het doel is grip op de begroting te hebben.

Het resultaat zal zijn dat we uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 overgaan van preventief naar repressief toezicht.

  1. We gaan de gemeenteraad tijdig met tussentijdse rapportages informeren en bijstellingen aanbieden.

Het resultaat zal ook zijn dat de kengetallen voor het weerstandsvermogen eind 2019 een voldoende score laten zien in vergelijking met de provinciale normen.

Leefbaarheid

Het doel is stabiliteit in de belastingen te krijgen.

Het resultaat zal zijn dat de lasten en dus de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen niet meer stijgen dan de inflatiecorrectie.

  1. We gaan de belastingen harmoniseren.
  2. We gaan de verordeningen en tarieven vaststellen.

Het doel is nieuw beleid binnen de begroting te bekostigen.

Het resultaat zal zijn dat we de kosten van nieuw beleid betalen uit de stelpost voor nieuw beleid, uit de beschikbare reserves of uit vrijkomende middelen door harmonisatie.

  1. We gaan de gemeenteraad volgens de voorgenomen planning- en controlcyclus informeren.