Begroting 2019

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Financiën

Bedragen x € 1.000

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(exclusief reserves)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

-10.270

-8.913

-9.595

-8.831

Baten

7.047

5.703

6.393

5.621

Resultaat voor bestemmen

-3.223

-3.209

-3.202

-3.210

Toevoegingen aan reserves

-225

-279

-276

-273

Onttrekkingen van reserves

446

424

431

439

Resultaat na bestemmen

-3.002

-3.065

-3.047

-3.045

Waarvan nieuw beleid