Begroting 2019

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Beleidskaders

De belangrijkste beleidskaders zijn:

Wonen

1. Voorlopig toetsingskader nieuwe woningbouwplannen West Betuwe
2. Regionale Woonagenda
3. Woonvisies Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen
4. Prestatieafspraken gemeenten- corporaties-huurdersbelangenorganisaties

Ruimtelijke ordening

1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
2. Provinciale Omgevingsvisie
3. Lekker leven langs de Linge, Structuurvisie gemeente Geldermalsen 2009 - 2015 en Ruimtelijke Fondsen
4. Manifest van Lingewaal
5. Gebiedsvisie Buitengebied & Visie Wonen en Werken 2002- 2011