Begroting 2019

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelen

Thema

Doel

Resultaat

Wat gaan we er voor doen ?

Dienstverlening dichtbij en op maat

Het doel is een vergunningverlening op maat.

Op het gebied van vergunningen en strijdig gebruik met betrekking tot bouwen keren per 1 januari 2020 uitvoeringstaken terug van de Omgevingsdienst Rivierenland naar onze eigen organisatie. Een eerste resultaat is dat we die terugkeer gaan voorbereiden.

1. We gaan afspraken met de Omgevingsdienst Rivierenland maken over de wijziging van de dienstverleningsovereenkomst per 1 januari 2020.
2. We gaan de organisatie (detailstructuur, huisvesting, dienstverlening) voorbereiden op het uitvoeren van de taken vanaf 1 januari 2020 en we gaan de personeelswerving starten.

Het resultaat is daarnaast dat we de eigen organisatie zo inrichten dat we vanaf 1 januari 2020 de verguningverlening op maat, het toezicht en de handhaving kunnen uitvoeren.

Wonen en werken

Het doel is bouwen op maat.

Het resultaat zal zijn dat we het bidbook naar wensen op het gebied van wonen hebben vertaald.

1. We gaan de wensen op het gebied van wonen uit het bidbook inventariseren, ten aanzien van zowel de nieuwbouw als de bestaande voorraad.

2. We gaan informatie verzamelen voor een op te stellen woonvisie. Hiertoe gaan we gesprekken voeren met belangrijke partners op het gebied van wonen (provincie, regio, woningcorporaties, makelaars, huurdersbelangenorganisatie, zorgpartijen enzovoort) en sluiten we in 2019 aan bij een regionaal woningbehoefteonderzoek. In het verlengde daarvan laten we een verdiepingsonderzoek voor de kernen van West Betuwe uitvoeren.

Het resultaat zal ook zijn dat we met het opstellen van een woonvisie zijn begonnen.

Het doel is de invoering van de Omgevingswet goed voor te bereiden.

Het resultaat is dat we werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren rondom de drie kerninstrumenten uit de Omgevingswet (visie, programma’s en plan). Dit geldt ook voor werkzaamheden om op de datum dat de wet wordt ingevoerd, de wettelijke minimale ondergrens gereed te hebben.

1. We gaan een plan van aanpak opstellen voor de implementatie van de Omgevingswet. In dit plan van aanpak zal worden omschreven welke werkzaamheden per jaar worden uitgevoerd.

2. We leggen in 2019 de nadruk op de omgevingsvisie (een inhoudelijk vervolg op het bidbook en de kernenfoto’s), op de themagerichte bouwstenen en op het uitvoeren van werkzaamheden om aan de wettelijke minimale ondergrens te voldoen.

3. We gaan de gemeentelijke organisatie zo inrichten dat de drie aspecten ten aanzien van de vraaggestuurde werkwijze optimaal tot hun recht komen. De basis hiervoor is vastgelegd in de notities 'Besturen en organiseren in West Betuwe', 'Gebiedsgericht werken in West Betuwe' en 'Dienstverlening in West Betuwe' (ofwel het dienstverleningsconcept 'Dichtbij en op maat').

Het resultaat zal ook zijn dat we bij de verdere inrichting van de gemeentelijke werkprocessen ons laten leiden door de vraaggestuurde werkwijze uit de Omgevingswet, het ‘hostmanship’ en het gebiedsgericht werken.