Begroting 2019

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Bijdrage aan programma

De taak van de Omgevingsdienst Rivierenland is de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het terrein van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) voor de acht gemeenten in de regio Rivierenland. Deze acht gemeenten nemen verplicht de milieutaken af en sommige gemeenten nemen nog overige WABO-taken af. Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst Rivierenland de gemeenten op de terreinen bodem, lucht, geluid, externe veiligheid, monumenten en flora en fauna.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen

Voor West Betuwe is 2019 een overgangsjaar. Er wordt onderzocht hoe de overige WABO-taken, zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouw, bij West Betuwe kunnen worden ondergebracht.

In een pilot die in 2018 is gestart, wordt de afrekening op producten (outputsturing) inzichtelijk gemaakt. Mogelijk stappen we in 2019 definitief over op afrekening op producten op basis van het productenboek.