Begroting 2019

Economie

Financiën

Bedragen x € 1.000

Economie

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(exclusief reserves)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

-7.332

-1.423

-733

-723

Baten

7.112

1.186

465

465

Resultaat voor bestemmen

-220

-237

-268

-257

Toevoegingen aan reserves

-84

-89

-89

-89

Onttrekkingen van reserves

29

46

77

60

Resultaat na bestemmen

-274

-280

-280

-286

Waarvan nieuw beleid