Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning

Financiën

Bedragen x € 1.000

Bestuur en Ondersteuning

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(exclusief reserves)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

-19.962

-17.972

-18.142

-18.152

Baten

765

765

765

765

Resultaat voor bestemmen

-19.197

-17.207

-17.377

-17.387

Toevoegingen aan reserves

-4.115

-2.368

-2.368

-2.368

Onttrekkingen van reserves

3.907

2.017

2.012

2.010

Resultaat na bestemmen

-19.405

-17.558

-17.733

-17.745

Waarvan nieuw beleid