Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Bijdrage aan programma

De gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe voert namens de gemeente Geldermalsen bedrijfsvoeringstaken uit op het terrein van:
·   financiële administratie, treasury en interne controle;
·   informatiemanagement;
·   informatiemanagement en ICT;
·   personeel en organisatie.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen

De deelnemende gemeenten en de GR BWB werken samen aan de volgende harmonisatie-opdrachten:
·   digitaliseren HRM-processen
·   strategische personeelsplanning
·   uitvoeren Interne Controle op basis van jaarplan
·   invlechten West Betuwe
·   harmoniseren van het applicatielandschap

Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland

Bijdrage aan programma

De Regio Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling van acht gemeenten. Voor en door de gemeenten worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op verschillende beleidsterreinen. In het kader van Programma 2 vindt regionale samenwerking plaats rond drie speerpunten: agribusiness, economie en logistiek, en recreatie & toerisme.

Vanuit deze speerpunten worden aan de hand van een meerjarenprogramma (het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020) door (hogere) overheden en maatschappelijke partners projecten gerealiseerd. Dit gebeurt in steeds wisselende samenwerkingsvormen tussen overheden, bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke partners. De Regio Rivierenland faciliteert de speerpuntberaden en organisaties in hun samenwerkingsopgave.

Onderdeel van het faciliteren is het genereren van geldstromen en subsidies. Deze worden via het Regionaal Investeringsfonds verleend. Daarnaast is met lobby & branding van de Regio Rivierenland gestart, met als doel het stimuleren van economische en recreatieve activiteiten. Ook vindt afstemming plaats op het gebied van ruimtelijke ordening: onder andere voor wat betreft de capaciteit van bedrijventerreinen en volkshuisvesting en een ruimtelijke strategische visie. Deze laatste ondersteunt de realisatie van projecten uit het Ambitiedocument.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen

Op basis van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 worden ook in 2019 projecten uitgevoerd rond de drie speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme.

In 2019 wordt de Ruimtelijke Strategische Visie regio Rivierenland door de deelnemende gemeenten vastgesteld. Daarnaast wordt de GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk opgericht en gestart met de aanleg van fase 1 van het breedbandnetwerk in de buitengebieden. Tenslotte wordt een Regionale Energiestrategie voorbereid, die ertoe moet leiden dat de deelnemende gemeenten, inwoners en bedrijven de gestelde duurzaamheidsdoelen gaan halen. In dit kader wordt in 2019 een aanpak ontwikkeld voor circulaire economie en biobased economy.

Daarnaast worden de volgende projecten voortgezet: subsidiëring van nieuwe initiatieven door middel van het Regionaal Investeringsfonds, afstemming van woonbeleid en woningbouwprogramma’s, het borgen van een goede bereikbaarheid van de regio Rivierenland via de vervoersaders A2 en A15, waarbij deze laatste extra aandacht heeft vanwege de vele knelpunten die er momenteel zijn.