Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Doelen

Thema

Doel

Resultaat

Wat gaan we er voor doen ?

Dienstverlening dichtbij en op maat

Het doel is West Betuws te gaan werken.

Het resultaat zal zijn dat we over een organisatie-ontwikkelplan voor de jaren 2019-2023 beschikken.

 1. We stellen een organisatieontwikkelplan voor de jaren 2019-2023 op.
 2. We ontwikkelen samen met de partners in de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe de gesprekscyclus en zorgen voor de implementatie.
 3. We stellen het bevoegdhedenbesluit voor West Betuwe op, waaruit blijkt wie wat mag.
 4. We stellen een communicatieveranderplan op en beginnen met de uitvoering hiervan.
 5. We maken een inrichtingsplan voor de nieuwe huisvesting en besteden de verbouwing aan.

Het resultaat zal ook zijn dat de verbouwing van Kuipershof 2 en 4 in Geldermalsen aanbesteed is en dat het inrichtingsplan gereed is.

Het doel is volgens de principes van ‘hostmanship’ te gaan werken.

Het resultaat zal zijn dat er ‘hostmanship’-coaches zijn opgeleid.

 1. We maken samen met de hostmanshipcoaches een plan om hostmanship verder uit te dragen in de organisatie.
 2. Het managementteam volgt een ontwikkeltraject waarmee het onder andere de kaders en randvoorwaarden voor het werken vanuit hostmanship gaat invullen.
 3. We gaan verder met het ontwikkelen van de West Betuwse schrijfstijl en zorgen ervoor dat onze medewerkers die kunnen toepassen.

Het resultaat zal ook zijn dat het managementteam actief hostmanship uitdraagt en de kaders en randvoorwaarden voor het werken vanuit hostmanship heeft ingevuld.

Dienstverlening dichtbij en op maat

Het doel is het gebiedsgericht werken in de organisatie te verankeren.

Het resultaat zal zijn dat de opgaveregisseur, de gebiedsmakelaars en de gebiedsteams in de organisatie zichtbaar zijn.

 1. De opgaveregisseurs gaan samen met de gebiedsmakelaars aan de slag met de uitgangspunten uit het memo Gebiedsgericht werken. Om deze uitgangspunten breder bekend te maken, bezoeken zij domein- en teamoverleggen.
 2. Ook gaan zij samen met de organisatie de opgedane ervaringen evalueren.
 3. De opgaveregisseur gebiedsgericht werken stelt de gebiedsanalyses op en bespreekt deze met het college en de organisatie.
 4. We gaan de mogelijkheid voor 'aanlandplekken' in de kernen onderzoeken.

Het resultaat zal ook zijn dat de medewerkers van West Betuwe bekend zijn met de gebiedsanalyses.

Het doel is aan ons zelforganiserend vermogen te werken.

Het resultaat zal zijn dat we een visie hebben op zelforganisatie binnen West Betuwe.

 1. We stellen een organisatieontwikkelplan 2019-2024 op waarin we beschrijven welke randvoorwaarden nodig zijn voor zelforganisatie en vertalen deze naar acties voor de komende jaren.
 2. We werken de werkprocessen uit waarbij we verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie beleggen.
 3. We bieden medewerkers opleidingen aan door middel van de West Betuwe Academie.

Het resultaat zal ook zijn dat we een begin hebben gemaakt met het ontwikkeltraject voor teamcoaches.