Begroting 2019

Bestuurlijke hoofdlijnen naar thema's

Wonen en werken

Wonen en werken

Programma 7 Sociaal domein

Het doel is een vangnet te creëren voor kwetsbare inwoners, vooral met psychische problemen, opdat ook zij deel uitmaken van de lokale samenleving.

Het doel is dat meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de samenleving meedoen.

Programma 2 Veiligheid

Het doel is incidenten en rampen te voorkomen, te beperken of te bestrijden.

Het doel is goede brandweer-, ambulance- en politiediensten in de gemeente.

Programma 4 Economie

Het doel is een adequate economische structuur

Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het doel is bouwen op maat.

Het doel is de invoering van de Omgevingswet goed voor te bereiden.

Paragraaf Grondbeleid

Het doel is een nota grondbeleid voor te bereiden.

Het doel is de grondprijzen te harmoniseren.

Het doel is een uniform grondexploitatiemodel vast te stellen en de financiële parameters daarbij uniform te gebruiken.

Het doel is het snippergroenbeleid te harmoniseren.