Begroting 2019

Volksgezondheid en milieu

Financiën

Bedragen x € 1.000

Volksgezondheid en Milieu

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(exclusief reserves)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

-15.712

-15.758

-15.808

-15.860

Baten

13.954

14.015

14.082

14.133

Resultaat voor bestemmen

-1.758

-1.743

-1.725

-1.727

Toevoegingen aan reserves

-73

-73

-73

-73

Onttrekkingen van reserves

98

98

98

98

Resultaat na bestemmen

-1.733

-1.718

-1.700

-1.702

Waarvan nieuw beleid