Begroting 2019

Volksgezondheid en milieu

Doelen

Thema

Doel

Resultaat

Wat gaan we er voor doen ?

Leefbaarheid

Het doel is een gezamenlijk pakket aan duurzame maatregelen vast te stellen voor aanpassingen in de kernen (ruimtelijke adaptatie), waarbij de leefbaarheid op het gebied van volksgezondheid wordt vergroot (een veilig en gezond leefklimaat).

Het resultaat zal zijn dat we breed maatschappelijk overleg over klimaatrisico's hebben, waarbij we visueel inzicht in onze kwetsbare locaties krijgen. Deze inzichten stimuleren ons een maatregelenpakket op te stellen.

1.   We gaan in 2019 een risicodialoog voeren op basis van de in 2018 uitgevoerde stresstesten . Uit deze dialoog wordt duidelijk waar ten aanzien van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen de prioriteiten liggen en welke maatregelen dus noodzakelijk zijn. Eind 2019 zullen voorbereidingen worden getroffen om in beleid- en uitvoeringsregels het klimaat- en waterrobuust inrichten te verankeren. We zullen nu al lerend kansen moeten benutten om nieuwe ontwikkelingen en inrichtingen klimaatbewust uit te voeren.

Het resultaat zal ook zijn dat we over een pakket maatregelen beschikken voor aanpassingen in de kernen.

Het doel is aan de wettelijke zorgplicht op het gebied van riolering en water te voldoen (een veilig en gezond leefklimaat).

Het doel is daarnaast dat we samen met de inwoners de wateroverlast tegengaan.

Het resultaat zal zijn dat we over een water- en rioleringsbeleidsplan voor de jaren 2019-2023 beschikken. Hiermee voldoen we aan onze zorgplichten. Dit beleidsplan zal begin 2019 door de nieuwe raad worden vastgesteld.

1.   Het is de planning om de nieuwe gemeenteraad begin 2019 het gemeentelijk water- en rioleringsbeleidsplan te laten vaststellen. Hiermee verankeren we onze zorgplicht ten aanzien van afvalwater, grondwater en hemelwater en leggen we ons beleid en onze visie vast voor wat betreft de vermindering van wateroverlast.
Denk hierbij aan het waterrobuust inrichten van de openbare ruimte, de rol van de perceeleigenaar, het op tijd betrekken van  inwoners bij te nemen maatregelen en het stimuleren van inwoners om op hun eigen terrein waterrobuuste maatregelen te treffen.

Het resultaat zal ook zijn dat we hebben vastgesteld hoe we samen met de inwoners de wateroverlast kunnen tegengaan.

Energieneutraal

Het doel is duurzame ideeën en plannen van inwoners en ondernemers te stimuleren, waarbij we zelf het goede voorbeeld geven door onze eigen gebouwen energieneutraal te krijgen.

Het resultaat zal zijn dat we een warmteplan hebben opgestart, waarin ook de overgang naar een aardgasvrije gemeente aan de orde is.

1.   We gaan in 2019 een adviesbureau de opdracht geven om voor West Betuwe een warmteplan te maken.
2.   We gaan vervolgens met betrokkenen in overleg over de prioritering van het aardgasvrij maken van de wijken.
3.   Naast besparing is ook alternatieve energieopwekking een belangrijke pijler in de energietransitie. De nog aan te stellen zonneconsulent zal inwoners, bedrijven en anderen op dit punt actief benaderen en begeleiden.

Het resultaat zal ook zijn dat we een zonneconsulent hebben aangesteld voor inwoners, ondernemers, maatschappelijk vastgoedbeheerders enzovoort.

Het doel is afval beter te scheiden.

Het doel is ook dat bedrijven de Milieuwet beter naleven.

Het resultaat zal zijn dat iedere inwoner in 2020 gemiddeld 75 kg restafval per jaar heeft.

1.   Restafval wordt ondergronds ingezameld. Verder heeft West Betuwe als extra dienstverlening de wekelijkse inzameling van groente-, fruit- en tuinafval in de zomermaanden.
2.   De ODR opdracht geven via het werkprogramma 2019 om de bedrijven te controleren op de verplichte mogelijkheden tot energiebesparing en daarop ook te handhaven.

Het resultaat zal ook zijn dat de Omgevingsdienst Rivierenland bedrijven controleert op naleving van de Milieuwet (volgens het nog op te stellen werkprogramma 2019).