Begroting 2019

Volksgezondheid en milieu

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling AVRI

Bijdrage aan programma

De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Rivierenland (Avri) verzorgt de inzameling en het beheer van het huishoudelijk afval. Het algemeen bestuur stelt verordeningen en de afvalstoffenheffing vast. Het kader voor de inzameling is het inzamelsysteem ’Afval scheiden heel gewoon’; ook wel aangeduid als het basispakket.

Naast de inzameling van het huishoudelijk afval neemt de gemeente ook diensten uit het zogenoemde pluspakket af.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen

Doel van het landelijk programma VANG (van afval naar grondstof) is tot een circulaire economie te komen. Daarnaast zijn scherpere doelstellingen geformuleerd om minder afval te produceren (preventie) en een forse reductie van het restafval te bewerkstelligen.

Avri heeft een regionaal beleidsplan voor de jaren 2017-2020 om deze doelen te bereiken. Het doel is maximaal 75 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.

Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid

Bijdrage aan programma

In het kader van de openbare gezondheidszorg voert GGD Gelderland-Zuid alle taken uit die in wet- en regelgeving aan gemeenten of aan gemeentelijke gezondheidsdiensten zijn opgedragen. Daarbij gaat het om taken op het gebied van:

 • Infectieziektebestrijding,
 • medische milieukunde,
 • jeugdgezondheidszorg,
 • ouderengezondheidszorg,
 • gezondheidsbevordering,
 • epidemiologie,
 • openbare geestelijke gezondheidszorg,
 • forensische geneeskunde,
 • technische hygiënezorg,
 • psychosociale hulp bij rampen,
 • toezicht op organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen,
 • reizigersadvisering en vaccinaties,
 • een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling,
 • toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo.

Belangrijkste (beleids)-
ontwikkelingen:

Na uitvoering van het verbeterplan is de situatie bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid (VT) sterk verbeterd en is het verscherpt toezicht door de inspecties beëindigd. Wel is er blijvend aandacht nodig voor de risico's op de doorontwikkeling van VT en de samenwerking met de gemeenten.