Begroting 2019

Grondbeleid

Prognose van de resultaten van grondexploitaties

Parameters grondexploitatie per gemeente
De gehanteerde parameters bij grondexploitaties spelen een belangrijke rol en hebben invloed op het (geraamde) resultaat. Vanuit het Besluit begroting en verantwoording is voorgeschreven dat de discontovoet voor alle grondexploitaties 2 procent bedraagt. Andere indexcijfers die bij de bepaling van het resultaat een rol spelen, zijn de stijging van de kosten voor het aanleggen van de voorzieningen binnen het gebied en de te maken plankosten. Daarnaast zijn de indexcijfers voor opbrengstenstijging en de rente van belang. Aangezien de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen in 2018 nog zelfstandige gemeenten zijn, zijn de parameters per gemeente bepaald. Deze kunnen hierdoor verschillen. Voor de actualisaties van de grondexploitaties per 1 januari 2019 worden eenduidige parameters gekozen en wordt de rente bepaald op basis van de geharmoniseerde gemeente West Betuwe. Resumerend kunnen de verschillende parameters voor 2018 als volgt worden weergegeven.

Gehanteerde parameters 2018

Geldermalsen

Lingewaal

Neerijnen

Kostenstijging

2,5%

2,0%

1,5% ***

Opbrengstenstijging

2% *

0%

1%****

Rente

1,00% **

1,53%

2,83%

Disconteringsvoet

2%

2%

2%

* Tenzij anders afgesproken, zoals Hondsgemet en De Plantage
** Per 1-1-2023 wordt gerekend met een rentepercentage van 1,5%
*** Per 1-1-2022 wordt gerekend met een kostenstijgingspercentage van 2%
**** Per 1-1-2022 wordt gerekend met een kostenstijgingspercentage van 2%

Geraamde resultaten
De gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen kennen momenteel gezamenlijk 14 grondexploitaties die gekwalificeerd zijn als Bouwgrond in Exploitatie (BIE-grex). Van deze 14 zijn er 11 BIE-complexen gericht op de transformatie naar woningbouw en 3 complexen voor gronden voor bedrijventerreinen. In onderstaande tabel zijn de verwachte einddata en resultaten van deze complexen weergegeven zoals ze ook zijn opgenomen in de jaarrekeningen 2017 van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Aanvullend is de verwachte NCW per 1 januari 2018 weergegeven. Wanneer de actualisaties van de grondexploitaties per 1 januari 2019 zijn voltooid, kunnen geconsolideerde boek- en eindwaarden voor alle grondexploitaties van de nieuwe gemeente West Betuwe worden berekend. Deze zullen in het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2019 worden opgenomen.

Geldermalsen

Einddatum

Eindwaarde

NCW 1-1-2017

NCW 1-1-2018

Woningbouw

De Plantage

2036

-25.804.176

-19.188.742

-17.712.780

Bedrijventerrein

Homburg-Noord

2019

-239.400

-425.486

-228.232

Hondsgemet-Zuid

2020

1.910.677

2.871.695

1.800.473

Lingewaal

Einddatum

Eindwaarde

NCW 1-1-2017

NCW 1-1-2018

Woningbouw

Herwijnen-Oost

2021

437.943

500.000

404.591

De Eng II

2019

85.733

63.000

82.404

Hogeland III

2020

1.293.092

1.316.000

1.218.509

CPO Spijk

2019

73

22.000

70

Bedrijventerrein

Zeiving-Noord

2018

142.990

36.000

140.187

Neerijnen

Einddatum

Eindwaarde

NCW 1-1-2017

NCW 1-1-2018

Woningbouw

Molenblok Varik

2027

-2.720.004

-2.350.413

-2.231.351

Slingerbos Ophemert

2024

-661.772

-954.725

-609.260

Haaften Noord

2020

-798.202

-778.168

-752.164

Klingelenberg Noord

2024

-309.161

-171.941

-263.866

Mackaylaan Ophemert

2018

177.480

186.657

174.000

Op verschillende grondexploitaties is tussentijdse winstneming toegepast, conform BBV regelgeving. Voor grondexploitaties met een negatief resultaat is een verliesvoorziening getroffen.