Begroting 2019

Grondbeleid

Doelen

Thema

Doel

Resultaat

Wat gaan we er voor doen ?

Wonen en werken

Het doel is een nota grondbeleid voor te bereiden.

Het resultaat zal zijn dat we de agenda voor een nota grondbeleid vaststellen, in samenspraak met bestuurders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

We zullen overleg organiseren met en tussen de bestuurders, met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie om de agenda vast te stellen en kaders te formuleren.

Het resultaat zal ook zijn dat we verschillende kaders voor het grondbeleid vaststellen, eveneens in samenspraak met bestuurders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

Het doel is de grondprijzen te harmoniseren.

Het resultaat zal zijn dat we de grondprijzen vaststellen en hierover een grondprijsbrief uitbrengen.

We zullen een marktanalyse uitvoeren en op basis daarvan grondprijzen vaststellen die in een grondprijsbrief zullen worden opgenomen.

Wonen en werken

Het doel is een uniform grondexploitatiemodel vast te stellen en de financiële parameters daarbij uniform te gebruiken.

Het resultaat zal een uniform gebruik zijn van de financiële parameters. Dit betekent een versoepeling van de consolidatie van grondexploitaties (voor zowel de meerjarenprognose grondexploitaties als de jaarrekening) en een open communicatie met de afdeling Financiën en de accountant(s).

1. We zullen de financiële uitgangspunten vaststellen in overleg met  interne betrokkenen op het gebied van planeconomie, financiën en grondzaken.
2. We gaan één grondexploitatiemodel benoemen als het basismodel en alle grondexploitaties naar dit basismodel overzetten.

Het resultaat zal ook een uniform gebruik zijn van één grondexploitatie-model. Dit betekent eenduidigheid voor de medewerkers van planeconomie, financiën en grondzaken.

Het doel is het snippergroenbeleid te harmoniseren.

Het resultaat zal zijn dat we het snippergroenbeleid
vaststellen, evenals een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het niet afgesproken gebruik van gemeentegrond.

1. Om dit doel te bereiken gaan we snippergroenbeleid waar breed ervaring mee is opgedaan, vaststellen voor de gehele gemeente.
2. Aansluitend zal hieraan programmatisch uitvoering worden gegeven met ondersteuning van een gespecialiseerde externe partij.

Het resultaat zal ook zijn dat we in een deel van de gemeente de bestaande aanpak van het niet afgesproken gebruik van gemeentegrond voortzetten.