Begroting 2019

Financiering

Langlopende geldleningen

Hieronder wordt een beeld geschetst van het verloop van de vaste leningenportefeuille voor het jaar 2019. Dit verloop is gebaseerd op de geprognotiseerde balans 2019 van de gemeente en is mede afhankelijk van de verwachtte uitgavenstromen en het realiseren van de voorgenomen investeringen in 2018 en 2019.

(bedragen x € 1.000)

Mutaties in portefeuille

Bedragen

Rentepercentage

Stand per 1 januari 2018

91.520

0,455% - 4,990%

Nieuwe leningen

25.515

Reguliere aflossingen

-5.063

Vervroegde aflossingen

0

Stand per 31 december 2018

111.972

Nieuwe leningen

24.393

Reguliere aflossingen

-24.913

Vervoegde aflossingen

0

Stand per 31 december 2019

114.452

Het al dan niet aantrekken van geld hangt af van het verloop van kasstromen in de gemeente en het verschil tussen inkomsten en uitgaven. De financieringsbehoefte van de gemeente wordt bepaald door het verloop van verschillende kasstromen: liquiditeitsverloop vanuit de exploitatie, meerjarig investeringsplan, liquiditeitsverloop binnen grondexploitaties en herfinanciering van aflopende leningen.