Begroting 2019

Financiering

Beleidskaders

De belangrijkste beleidskaders zijn:

1. Financiële verordening (artikel 212)
2. Treasurystatuut
3. Wet Fido (Financiering  decentrale overheden)
4. Wet HOF (Wet Houdbare Overheidsfinanciën)