Begroting 2019

Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Bedragen x € 1.000

Sport, Cultuur en Recreatie

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(exclusief reserves)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

-7.700

-7.533

-7.542

-7.492

Baten

554

554

554

554

Resultaat voor bestemmen

-7.146

-6.978

-6.987

-6.938

Toevoegingen aan reserves

-621

-627

-627

-630

Onttrekkingen van reserves

483

383

367

361

Resultaat na bestemmen

-7.283

-7.222

-7.247

-7.208

Waarvan nieuw beleid