Begroting 2019

Onderwijs

Financiën

Bedragen x € 1.000

Onderwijs

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(exclusief reserves)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

-5.973

-6.420

-6.526

-6.565

Baten

985

985

985

985

Resultaat voor bestemmen

-4.988

-5.435

-5.541

-5.580

Toevoegingen aan reserves

-298

-382

-473

-479

Onttrekkingen van reserves

772

762

811

806

Resultaat na bestemmen

-4.514

-5.055

-5.204

-5.253

Waarvan nieuw beleid