Begroting 2019

Onderwijs

Doelen

Thema

Doel

Resultaat

Wat gaan we er voor doen ?

Leefbaarheid

Het doel is een doorgaande leerlijn met een gemakkelijke overdracht naar vervolgopleidingen.

Het resultaat zal zijn dat we in 2019 afspraken over voor- en vroegschoolse educatie hebben gemaakt. Deze worden in een convenant vastgelegd.

1.   We gaan met de betrokken partijen de totstandkoming en de voortgang van de convenantafspraken over voor- en vroegschoolse educatie bespreken.

Het resultaat zal ook zijn dat de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs een vast agendapunt op de lokale educatieve agenda is.

Het doel is dat ieder kind in West Betuwe naar school gaat.

Het resultaat zal zijn dat de uitval van leerlingen in 2019 op zijn minst gelijk blijft aan de uitval van 2018 en onder het landelijk gemiddelde.

1.   We gaan een goede samenwerking realiseren tussen de leerplichtambtenaar, het schoolmaatschappelijk werk, de scholen en het sociaal team.

Het resultaat zal ook zijn dat er zogenoemde onderwijszorg-arrangementen zijn ingezet voor de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg.

Energieneutraal

Het doel is een integraal huisvestingsplan met extra aandacht voor de verduurzaming van schoolgebouwen.

Het resultaat zal zijn dat bij nieuwbouw, verbouw en aanpassing duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast die in de tijd dat ze worden afgeschreven, kunnen worden terugverdiend.

1.   We laten in het derde kwartaal een quick scan naar asbest in de onderwijsgebouwen uitvoeren.
2.   We nemen in het onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwbouw, verbouw en aanpassing ook de duurzaamheid mee.

Het doel is dat in het educatieprogramma van de scholen aandacht aan duurzaamheid wordt gegeven.

Het resultaat zal zijn dat we in 2019 over een uitvoeringsplan beschikken dat samen met de scholen is opgesteld.

1.   We gaan met de schoolbesturen over duurzaamheid in gesprek.