Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Riolering en water

Beheerplan

Beleidskader

Areaal

Onderhoudsniveau

Budget

Maatregelen

Baggeren

Geldermalsen:
Baggerplan Geldermalsen 2015-2029

Lingewaal : geen baggerplan vastgesteld.

Neerijnen: geen baggerplan vastgesteld.

West Betuwe:
Baggerplan actualiseren en herzien in 2019.

440 km

De Keur van WSRL

€ 261.068 (toevoeging vanuit het WRP groot € 195.801 75%)

Calamiteit baggeren
Ontvangstplicht WSRL
Cyclisch baggeren conform planning WSRL (In 2020 moet gebied 29.2 een groot gedeelte in Neerijnen (Waardenburg) en een klein gedeelte in Geldermalsen (zuid-zijde A15) gebaggerd worden. Voorbereidingen worden in 2019 getroffen)

Beschoeiing

Geldermalsen:
Beleids- en beheerplan Beschoeiingen 2010-014, verlengd tot en met 2022.

Lingewaal:
Geen beleidsplan aanwezig. Maakt onderdeel uit van water en riolering.

Neerijnen:
Geen beleidsplan aanwezig.

7,5 km (Geldermalsen + Lingewaal, Neerijnen areaal niet bekend)

CROW beeldkwaliteit B

€ 51.000

Geldermalsen:
De beschoeiingen in de kwaliteitscategorie C en D worden vervangen. Er wordt beschoeiing geplaatst langs de Ridderslag en de Banweg.

Lingewaal:
Vervanging/reparatie bij calamiteiten.

Maaien watergangen

Geldermalsen:
Beheerplan gemeentelijke water-gangen en vijvers 2013-2017

Lingewaal: -

Neerijnen:
Geen specifiek beleidskader. Werkzaamheden worden via bestek bermen en watergangen uitbesteed.

totaal: 427 km
watergangen  

De keur van WSRL

€ 327.078 (toevoeging vanuit WRP groot € 32.708 10%)

1 x per jaar uitmaaien van de sloten/watergangen en afvoeren /verwerken slootvuil.

Water en rioleringsprojecten (beheer, vervangingen en nieuwe aanleg)

WRP 2019-2023 (waterrioleringsplan)

440 km watergangen
476 km riolering

Leidraad Riolering

Totaal WRP Exploitatie € 3,4 miljoen/investeringen 2019 € 4,8 miljoen

Opgenomen in concept WRP 2019-2023
Aanleg duurzaam waterketensysteem, vervangingsprojecten rioleringen, realiseren gemeentelijke wateropgaven, uitvoering waterkwaliteitsmaatregelen, realiseren klimaat- en water robuuste maatregelen.

Gemalen

WRP 2019-2023

976 stuks

Leidraad Riolering

Opgenomen in concept WRP 2019-2023
Jaarlijks beheer en renoveren

IBA's

WRP2019-2023

516 stuks

Leidraad Riolering

Opgenomen in concept WRP 2019-2023
Jaarlijks beheer en modificeren van de IBA's

Bergbezinkbassins

WRP 2019-2023

15 stuks

Leidraad Riolering

Opgenomen in concept WRP 2019-2023
Beheermaatregelen

Overstorten

WRP 2019-2023

167stuks

Leidraad Riolering

Opgenomen in concept WRP 2019-2023
Beheermaatregelen