Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Infrastructuur en gebouwen

Beheerplan

Beleidskader

Areaal

Onderhoudsniveau

Budget

Maatregelen

Civiele kunstwerken

Geldermalsen:
Beleids- en beheerplan Kunstwerken 2011-2014, looptijd verlengd naar 2021
Lingewaal:
Geen apart beleidsplan: onderdeel van wegbeheer
Neerijnen:
Geen beleidsplan aanwezig.
West Betuwe:
Nieuw beleidsplan vanaf 2022

92 stuks

West Betuwe:
Beeldkwaliteit B (CROW beeldkwaliteit)

€ 85.000

West Betuwe
Uitvoeren correctieve maatregelen aan de hand van inspectie 2018. De inspectieresultaten worden medio oktober 2018 opgeleverd, waarna het maatregelenplan voor 2019 wordt opgesteld. Daarnaast wordt in 2019 het regulier beheer en onderhoud uitgevoerd.

Openbare verlichting

Geldermalsen:
Beleids en beheerplan 2017-2021.
Lingewaal:
Beheerplan openbare verlichting 2009-2018
Neerijnen:
Beleid- en beheerplan openbare verlichting 2014-2023
West Betuwe:
Nieuw beleidsplan vanaf 2022.

10.496 stuks

West Betuwe:
Beeldkwaliteit B (CROW beeldkwaliteit)

€ 715.000

Geldermalsen:
Uitvoeren grootschalige vervangingsopgave 2018 (646 stuks) en 2019 (1103 stuks) Vervanging vindt plaats door Ledverlichting.
Ten aanzien van het areaal van Geldermalsen zijn de budgetten als volgt gelabeld:

 1. kapitaallasten vervanging: € 49.380
 2. energiekosten: € 104.801
 3. beheer en onderhoud: € 154.484

Lingewaal
Uitvoering regulier beheer en onderhoud. Bij vervanging wordt Led verlichting toegepast.
Neerijnen
Uitvoering regulier beheer en onderhoud. Openbare verlichting in de dorpen is in 2017 vervangen door LED verlichting.

Schoonhouden verharding

Geldermalsen:
Beleids en beheerplan Schoonhouden van verhardingen 2016-2020.
Lingewaal:
Geen apart beleidsplan: wordt uitgevoerd binnen het groenbeleidsplan.
Neerijnen:
Geen apart beleidsplan, wordt uitgevoerd binnen het DVO-product Wegen waarvoor het ‘Beleid- en beheerplan onderhoud wegen, 2014 – 2018’ de norm is.
West Betuwe:
Nieuw beleidsplan vanaf 2021.

1.093.011 m2

West Betuwe:
Beeldkwaliteit B (CROW beeldkwaliteit)

€ 587.000
( toevoeging vanuit het WRP groot € 149.000 50% tbv onkruidbestrijding en € 92.100,- 60% tbv straatvegen)

West Betuwe
Geïntegreerde uitvoering van vegen en onkruid vrijhouden van verharding. Dit wordt voor geheel West Betuwe uitbesteed aan de Avri per 1-1-2019.

Wegen

Geldermalsen:
Wegenbeheerplan 2015-2019, looptijd verlengd naar 2020
Lingewaal:
Beheerplan wegen 2015-2019
Neerijnen:
Beleid- en beheerplan onderhoud wegen, 2014 - 2018
West Betuwe:
Nieuw wegenbeheerplan vanaf 2021.

3.941.583 m2

West Betuwe:
Beeldkwaliteit B (CROW beeldkwaliteit)

€ 3.413.000

Herijking onderhoud op basis van inspectie. Uitvoeing regulier beheer en onderhoud.
Geldermalsen:

 • Klein onderhoud asfalt € 50.000
 • Klein onderhoud elementen € 120.000
 • Onderhoud wegbermen en onverharde wegen: € 45.000
 • Groot onderhoud aan de volgende wegen:
 • 't Oosteneind: € 105.000
 • Laan 40-45 fase 1: € 215.000 (budget 2018)
 • Laan 40-45 fase 2: € 255.000
 • Dr. A. Kuyperweg: € 360.000 (ged. budget 2018)
 • Parkweg: € 145.000
 • Boutensteinseweg: € 80.000
 • Poppenbouwing: € 130.000

Lingewaal:
Voorstraat Asperen
Maatregelen gekoppeld aan rioolrenovatieprojecten.
Neerijnen:

 • Onderhoud wegen: € 1.276.00, bestaande uit:
  • klein onderhoud asfalt en elementenverharding
  • regulier groot onderhoud
  • rehabilitatie
 • Onderhoud wegbermen/watergangen € 125.000

Gebouwen

Geldermalsen:
Beheerplan Overige Gebouwen 2014 t/m 2018
Lingewaal:
Mop gebouwenbeheer 2015 t/m 2024
Neerijnen:
Meerjaren  onderhoudsplan gebouwen 2018-20577

115 gebouwen

Nen 2767, conditiescore 4 (matige conditie)

€ 853.112

Conform de beheerplannen wordt het onderhoud uitgevoerd aan de gebouwen.
De grootste projecten zijn:
Geldermalsen

 • Kuipershof 4 screens vervangen € 54.208
 • 12 Torens diverse renovatiewerkzaamheden € 21.803

Lingewaal

 • Dorpshuis Spijk buitenschilderwerk € 31.200
 • Gemeentehuis Asperen binnenschilderwerk € 46.281

Neerijnen
-