Begroting 2019

Overzicht beleidskaders

Overzicht

In de programma's worden de belangrijkste beleidskaders weergegeven. In onderstaand overzicht staan de overige geldende beleidsregels van de gemeente West Betuwe per programma opgesomd.

Progr.

Onderwerp

Gemeente

1

Inspraakverordening

Geldermalsen

1

Inspraakverordening

Neerijnen

1

Nota Burgerparticipatie

Neerijnen

1

Verordening Burgerinitiatief

Neerijnen

1

Klachtenregeling

Geldermalsen

1

Klachtenverordening 2013

Neerijnen

1

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

Neerijnen

1

Verordening Commissie Bezwaarschriften

Geldermalsen

1

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Neerijnen 2010

Neerijnen

1

Verordening Basis Registratie Personen (BRP)

Geldermalsen

1

Verordening Basis Registratie Personen (BRP)

Neerijnen

1

Regeling beheer en toezicht BRP

Geldermalsen

1

Regeling beheer en toezicht BRP

Neerijnen

1

Privacyreglement BRP

Geldermalsen

1

Privacyreglement verstrekkingen BRP

Neerijnen

1

Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten

Geldermalsen

1

Reglement Burgerlijke stand

Geldermalsen

1

Beheerplan Overige gebouwen

Geldermalsen

1

Nota Bedrijfsvoering

Geldermalsen

1

Notitie Op afstand en op maat, de gemeentelijke dienstverleningsvisie en het dienstverleningsconcept

Geldermalsen

1

Samen werken aan dienstverlening

Neerijnen

1

Communicatienota Neerijnen 2007

Neerijnen

1

Realisatieplan E-overheidsvoorzieningen gemeente Neerijnen

Neerijnen

1

Archiefverordening

Geldermalsen

1

Archiefverordening

Neerijnen

1

Informatiebeveiligingsbeleid

Geldermalsen

1

Baseline informatiebeveiliging

Geldermalsen

2

BIBOB beleid

Geldermalsen

2

Kadernota Integrale Veiligheid

Geldermalsen

2

Uitvoeringsplan 2018 (inclusief evaluatie 2017)

Neerijnen

2

Integraal veiligheidsbeleid 2015 t/m 2018

Neerijnen

2

Veiligheidsstrategie Oost-Nederland en Meerjarenbeleid politie Oost-Nederland 2015 t/m 2018

Neerijnen

2

Wet op de Veiligheidsregio's

Neerijnen

2

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet

Geldermalsen

2

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Geldermalsen

2

Juridisch toetsingskader evenementen artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldermalsen

Geldermalsen

2

Beleidsregels Braderieën en (thema)markten

Geldermalsen

2

Beleidsregels Standplaatsen

Geldermalsen

2

Horecaverordening

Geldermalsen

2

Horecaregels en voorschriften Geldermalsen

Geldermalsen

2

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Geldermalsen 2014-2015

Geldermalsen

2

Uitvoeringsplan Toezicht en handhaving openbare ruimte en Drank- en Horecawet Geldermalsen 2017-2018

Geldermalsen

2

Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik en gebiedsontzegging

Geldermalsen

2

Verordening Antidiscriminatievoorziening

Geldermalsen

2

Nota Lokaal antidiscriminatiebeleid 2015

Geldermalsen

2

Wet Tijdelijk huisverbod

Neerijnen

3

Beheerplan Wegen

Geldermalsen

3

Beleidsplan beheer en onderhoud wegen

Neerijnen

3

Beheerplan Kunstwerken

Geldermalsen

3

Beleidsplan Openbare Verlichting

Geldermalsen

3

Beleidsplan beheer en onderhoud openbare verlichting

Neerijnen

3

Beheerplan Schoonhouden van wegen

Geldermalsen

3

Invulling zorgtaken grond- en hemelwater

Neerijnen

3

Waterplan 2013 t/m 2017

Neerijnen

3

Gecombineerd meerjarenonderhoudsbestek maaien, gazon maaien, wegbermen en schonen watergangen 2016 t/m 2018

Neerijnen

3

Fietsbeleidsplan

Neerijnen

3

Mobiliteitsvisie Geldermalsen

Geldermalsen

3

Verkeersveiligheidsplan

Neerijnen

3

Programma Hoogfrequent Spoor

Neerijnen

3

Beleid hogere grenswaarde weg- en railverkeer gemeente Neerijnen

Neerijnen

3

Verordening Parkeerbelastingen

Geldermalsen

4

Sociaal economische Visie Rivierenland 2009-2020

Neerijnen

4

Economische visie 'Samen vooruit'

Neerijnen

4

Regionaal Programma Bedrijventerreinen

Geldermalsen

4

Regionaal Programma Bedrijventerreinen

Neerijnen

4

Regionaal Ambitiedocument

Geldermalsen

4

Ambitiedocument Speerpunten Regio Rivierenland

Neerijnen

4

Beleidsnotitie Bedrijventerreinen 2011-2030 (geïntegreerd in bestemmingsplan bedrijventerreinen Geldermalsen)

Geldermalsen

4

Detailhandelsvisie

Neerijnen

4

Verordening Reclamebelasting

Geldermalsen

4

Afsprakenkader bedrijventerreinen Rivierenland

Neerijnen

4

Nota Grondbeleid

Geldermalsen

4

Verordening Toeristenbelasting

Geldermalsen

4

Verordening Marktgelden

Geldermalsen

5

Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Geldermalsen

Geldermalsen

5

Verordening onderwijshuisvesting

Neerijnen

5

Procedure overleg onderwijshuisvesting gemeente Geldermalsen

Geldermalsen

5

Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs

Geldermalsen

5

Geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan 2013-2022

Neerijnen

5

Verordening Leerlingenvervoer, inclusief wijziging 1 augustus 2015

Neerijnen

5

Verordening Ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen

Geldermalsen

5

Convenant Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Geldermalsen

5

Convenant VVE gemeente Neerijnen

Neerijnen

5

VVE beleid "Jong geleerd is... oud gedaan"

Neerijnen

5

Nota Handhaving en toezicht kinderopvang

Geldermalsen

6

Regiocontract 2012-2015

Neerijnen

6

Kadernota Herijking subsidiebeleid

Neerijnen

6

Algemene Subsidieverordening gemeente Neerijnen 2017

Neerijnen

6

Visie op Sport en bewegen

Geldermalsen

6

Activiteitenplan Sport en Bewegen 2016-2018

Geldermalsen

6

Sportaccommodatiebeleid 2010

Neerijnen

6

JOGG nota

Geldermalsen

6

Nota Kunstgras

Geldermalsen

6

Beheerplan Renovatie sportvelden

Geldermalsen

6

Heroverweging combinatiefuncties (aantal)

Geldermalsen

6

Beleidsnota Kunst I en II

Geldermalsen

6

Kadernota kunst, cultuur en erfgoed 2017 - 2020

Geldermalsen

6

Beleidsnota Kunst en cultuur Neerijnen 2012-2015

Neerijnen

6

Cultuurhistorische waardekaart en beschrijving

Geldermalsen

6

Cultuurhistorisch beleid Neerijnen

Neerijnen

6

CultuurPact 2009-2012, vervolg op het "gebiedsgericht cultuurbeleid"

Neerijnen

6

Archeologiebeleid

Geldermalsen

6

Subsidieverordening onderhoud monumenten Geldermalsen

Geldermalsen

6

Monumentenverordening

Neerijnen

6

Subsidieverordening Openbare bibliotheek Rivierenland

Geldermalsen

6

Convenant uitvoering Bibliotheekwerk 2015-2018

Geldermalsen

6

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten en Stichting Openbare bibliotheek

Geldermalsen

6

Beheerplan Groen

Geldermalsen

6

Beleids- en beheerplan Openbaar Groen

Neerijnen

6

Beheerplan Bomen

Geldermalsen

6

Beheerplan Bermen

Geldermalsen

6

Beheerplan Hekwerken

Geldermalsen

6

Nota afstoten snippergroen + actualisatie per 1 augustus 2015

Neerijnen

6

Beheerplan Watergangen

Geldermalsen

6

Beheerplan Beschoeiingen

Geldermalsen

6

Beheerplan Baggeren

Geldermalsen

6

‘Malsen aan de Linge’ Landschapsontwikkelingsplan

Geldermalsen

6

Landgoed voor Landschap

Geldermalsen

6

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2008-2013

Neerijnen

6

Kampeerbeleid

Neerijnen

6

Regionale visie Recreatie/toerisme

Neerijnen

6

Lokale visie Recreatie/toerisme

Neerijnen

6

Toeristische recreatieve visie/actieplan Rivierenland 2007-2011 "Kansen tussen de dijken"

Neerijnen

6

Kansenkaart

Neerijnen

7

Regionale visie op het sociale domein ‘De samen redzame samenleving’

Geldermalsen

7

Contouren in ontwikkeling. Naar een samen redzame samenleving

Geldermalsen

7

Lokale visie op het sociale domein ‘Naar een vitale samenleving’

Geldermalsen

7

Notitie wonen en zorg

Geldermalsen

7

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein

Geldermalsen

7

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein

Neerijnen

7

Uitvoeringsagenda transformatie sociaal domein

Geldermalsen

7

Algemene subsidieverordening voor maatschappelijke activiteiten 2014

Geldermalsen

7

Nadere regels subsidie maatschappelijke activiteiten 2014

Geldermalsen

7

Privacyprotocol

Geldermalsen

7

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Geldermalsen

Geldermalsen

7

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldermalsen

7

Besluit jeugdwet Geldermalsen 2015

Geldermalsen

7

Beleidsnotitie Wmo en jeugdzorg 2017-2020

Geldermalsen

7

Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 "Samen op pad"

Neerijnen

7

Uitvoeringsplan Jeugd en Wmo 2017-2018

Neerijnen

7

Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ Wmo,

Geldermalsen

7

Lokale sturing en bekostiging Jeugdzorg&Wmo

Geldermalsen

7

Uitvoeringsplan Jeugd en Wmo 2017-2018

Neerijnen

7

Start en inrichting Sociale Kernteams (Groeinota Sociale Kernteams)

Geldermalsen

7

Verzekering risico’s transities Wmo en Jeugd

Geldermalsen

7

Verordening Jeugdhulp 2015 Geldermalsen

Geldermalsen

7

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet

Geldermalsen

7

Nadere regeling Mantelzorgcompliment Geldermalsen

Geldermalsen

7

Beleid dorpshuizen in de gemeente Geldermalsen

Geldermalsen

7

Tweede fase Lekker Thuis Wonen (Opplussen woningen, voorbereid op de toekomst)

Geldermalsen

7

Meldpunt informele zorg

Geldermalsen

7

Startnotitie Pilot Dorpsplannen

Geldermalsen

7

Beleidsregels Gebruikelijke hulp Jeugdhulp gemeente Geldermalsen 2017

Geldermalsen

7

Verordening Inburgering Geldermalsen 2010

Geldermalsen

7

Organisatorisch model voor de regionale infrastructuur werk en inkomen (RIW)

Geldermalsen

7

Inhoudelijk model voor een regionale infrastructuur werk en inkomen (RIW)

Geldermalsen

7

Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland

Geldermalsen

7

Verordening Cliëntenparticipatie

Geldermalsen

7

Verordening Cliëntenparticipatie Werkzaak

Neerijnen

7

Beleidsregels terug- en invordering Wwb Ioaw Ioaz gemeente Geldermalsen

Geldermalsen

7

Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw, en Ioaz 2015

Geldermalsen

7

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017

Neerijnen

7

Handhavingsplan Participatiewet 2015-2019

Geldermalsen

7

Re-integratieverordening

Geldermalsen

7

Re-integratieverordening Participatiewet 2017

Neerijnen

7

Beleidsregels bijzondere bijstand als lening en drempelbedrag bijzondere bijstand 2012

Geldermalsen

7

Beleidsregels bij bijstandverlening onder verband van krediethypotheek en pandrecht

Geldermalsen

7

Beleidsregel Financiële tegemoetkoming meerkosten, personen met een beperking of chronische psychische problemen

Neerijnen

7

Nota Bijzondere bijstand en vorzieningen voor minima

Neerijnen

7

Verordening  individuele inkomenstoeslag

Geldermalsen

7

Verordening  individuele inkomenstoeslag 2017

Neerijnen

7

Verordening Individuele studietoeslag

Geldermalsen

7

Verordening Loonkostensubsidie

Geldermalsen

7

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017

Neerijnen

7

Verordening  Tegenprestatie

Geldermalsen

7

Verordening  Tegenprestaties Participatiewet 2016

Neerijnen

7

Beleidsregels Reïntegratie en loonkostensubsidie

Geldermalsen

7

BeleidsregelIindividuele inkomenstoeslag

Geldermalsen

7

Beleidsplan Tegenprestatie

Geldermalsen

7

Beleidsregel Kostendelersnorm

Geldermalsen

7

Collectieve ziektekostenverzekering

Geldermalsen

7

Verordening Culturele en sportieve deelname

Geldermalsen

7

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Geldermalsen

8

Verbreed gemeentelijk  Rioleringsbeleidsplan (vGRP), inclusief Stedelijk Waterplan

Geldermalsen

8

Verordening Rioolheffing

Geldermalsen

8

Verordening afvalstoffenheffing Avri

Geldermalsen

8

Duurzaamheidsvisie

Geldermalsen

8

Windvisie

Geldermalsen

8

Beleids- en beheerplan Begraafplaatsen

Geldermalsen

8

Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Geldermalsen

Geldermalsen

8

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Geldermalsen

Geldermalsen

8

Beheerplan Begraafplaatsen

Geldermalsen

8

Verordening Lijkbezorgingsrechten

Geldermalsen

8

Beleidsregels Bijzondere begraafplaatsen op eigen grond gemeente Geldermalsen

Geldermalsen

9

Nota Grondbeleid

Geldermalsen

9

Provinciale Omgevingsvisie

Geldermalsen

9

Geldermalsen

9

Regionale Woonagenda

Geldermalsen

9

Visie Wonen 2016-2024

Geldermalsen

9

Notitie Wonen en Zorg

Geldermalsen

9

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Geldermalsen

9

Lekker leven langs de Linge, Structuurvisie gemeente Geldermalsen 2009 - 2015 en Ruimtelijke Fondsen

Geldermalsen

9

Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandsnota)

Geldermalsen

9

Erfgoedverordening

Geldermalsen

9

Prestatieafspraken Kleurrijk Wonen

Geldermalsen

9

Bestemmingsplannen voor het hele grondgebied van Geldermalsen

Geldermalsen

9

Coördinatieverordening

Geldermalsen

9

Masterplan Centrum

Geldermalsen

9

Structuurvisie De Plantage

Geldermalsen

10

Verordening artikel 212 GW, financieel beleid en financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie

Geldermalsen

10

Treasurystatuut

Geldermalsen

10

Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement

Geldermalsen

10

Legesverordening

Geldermalsen

10

Verordening Onroerende-zaakbelastingen

Geldermalsen

10

Verordening Hondenbelasting

Geldermalsen

10

Verordening Precariobelasting

Geldermalsen